Home Despre SRN Statut

Statut

by Mihai

STATUTUL SOCIETATII ROMANE DE NEFROLOGIE

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Denumire şi constituire

Se constituie SOCIETATEA ROMANA DE NEFROLOGIE (S.R.N.), ca o organizatie știinţifică şi profesionala a medicilor şi studentilor in medicina avand preocupari in domeniul nefrologiei, inclusiv dializa şi transplant renal, sau in domenii conexe acesteia.

Aceasta denumire va fi respectata in toate documentele şi in relatiile cu alte institutii din tara şi strainatate.

Art. 2. Cadrul juridic

Societatea Romana de Nefrologie ( S.R.N. ) este o asociatie profesionala, cu personalitate juridica, cu autonomie organizatorica şi economica, neguvernamentala, apolitica, fara scop patrimonial, desfasurandu-si activitatea in conformitate cu legile tarii şi prezentul statut.

Art. 3. Sediul principal

Societatea Romana de Nefrologie isi are sediul in Bucuresti, str. Progresului, nr. 10, sector 1.

Art. 4. Durata de functionare

Durata de functionare a Societatii Romane De Nefrologie este pe termen nedeterminat.

Art. 5. Patrimoniul

Patrimonial initial al Societatii Romane de Nefrologie este de 10.000.000 lei.

CAPITOLUL II. SCOPUL şi OBIECTIVUL

Art. 6. Scopul

Scopul constituirii Societatii Romane de Nefrologie consta in crearea cadrului organizatoric pentru membrii asociatiei in vederea realizarii obiectivelor care sa conduca la dezvoltarea nefrologiei şi a metodelor de tratament substitutiv al insuficientei renale, prin promovarea cercetarii ştiinţifice, perfectionarea invatamantului medical, sprijinirea absolventilor din invatamantul medical ( ce doresc sa se specializeze in domeniul nefrologiei ) pentru integrarea lor profesionala, precum şi in realizarea unui cadru adecvat pentru influentarea factorilor de decizie şi a populatiei.

Art. 7. Obiective

Obiectivele Societatii Romane De Nefrologie sunt urmatoarele:

a. colaboreaza, in conditiile legii, cu toate organismele neguvernamentale şi guvernamentale din tara şi din strainatate, care pot contribui la progresul nivelului siintific al activitatii din nefrologie in tara noastra şi la cresterea calitatii asistentei medicale de specialitate;

b. promovarea cercetarii ştiinţifice şi a rezultatelor cercetarii siintifice in domeniul nefrologiei;

c. propunerea şi sustinerea unor proiecte de acte normative in domeniul nefrologiei;

d. facilitarea schimburilor de idei şi experienta intre membrii asociatiei ;

e. crearea unui fond de documentare şi asigurarea accesului la alte surse similare;

f. incheie acorduri de colaborare şi cooperare in domeniul nefrologiei, inclusiv dializa şi transplant renal;

g. sprijina forurile de resort, precum Academia Romana, Academia de Ştiinţe Medicale,Ministerul Educatiei şi Cercetarii s. a., pentru orientarea cercetarii ştiinţifice in domeniul nefrologiei;

h. colaboreaza cu alte asociatii cu pofil medical ( societati medicale ), indeosebi cu cele din Urologie, Medicina Interna, Imunologie, Chirurgie, s.a.;

i. participa la difuzarea noutatilor ştiinţifice din domeniul sau de interes prin prientarea tematicii expozitiilor medicale şi a referintelor bibliografice din bibliotecile medicale;

j. transmiterea de noutati din domeniul nefrologiei prin presa, radio, televiziune se recomanda a se face cu consultarea prealabila a Consiliului Director sau in cazuri urgente, a presedintelui asociatiei;

k. sprijina Ministerul Sanatatii in pregatirea profesionala a medicilor, in obtinerea titlului de medic specialist sau primar de specialitate, şi a cadrelor medii sanitare, in domeniul nefrologiei, dializei şi transplantului renal;

l. recomanda Ministerului Sanatatii numarul de posturi de rezidenti, in specialitatea Nefrologie, in functie de necesitati, pe centre universitare;

m. propune Ministerului Sanatatii planuri de dezvoltare a asistentei nefrologice;

n. recomanda Ministerului Sanatatii structura Comisiei de Nefrologie şi dializa;

o. initiaza redactarea de tratate, manuale, pelicule audio-vizuale din domeniul nefrologiei;

p. sprijina organismele sanitare in cunoasterea morbiditatii şi mortalitatii in tara noastra;

q. initiaza şi participa la educatia sanitara a populatiei in vederea prevenirii şi tratarii afectiunilor renale;

r. colaboreaza cu asociatii ale bolnavilor renali;

CAPITOLUL III. ACTIVITATILE ASOCIATIEI

Art. 8. Activitatile asociatiei

Principalele activitati desfasurate de Societatea Romana de Nefrologie sunt:

§ organizarea de conferinte, simpozioane, dezbateri, seminarii, expozitii ;

§ publicarea de material informativ şi de rezultate ale unor cercetari siintifice;

§ editarea unor publicatii periodice in domneniul nefrologiei, al dializei şi al transplantului renal;

§ editarea şi difuzarea de carti medicale;

§ colaborari şi asocieri cu organisme similare sau cu interese convergente scopului asociatiei, cu unitati de invatamant, institutii de cercetare din tara şi din strainatate;

§ orice alte activitati prevazute de lege sau de statut, ori inscrise in limitele şi in legatura cu scopul asociatei.

CAPITOLUL IV. CALITATEA DE MEMBRU

Art. 9. Categorii de membri

Societatea Romana de Nefrologie are urmatoarele categorii de membri:

a) Membrii titulari sunt cadre cu pregatire universitara care lucreaza direct in domeniul nefrologiei, dializei sau transplantului renal ;

b) Membrii asociati sunt cadre cu pregatire universitara care lucreaza in domenii conexe nefrologiei şi manifesta interes fata de procuparile S. R. N., precum şi studentii medicinisti din ultimii trei ani de studii, care au preocupari in domeniul nefrologiei

c) Membrii corespondenti sunt persoane fizice straine, care lucreaza in domeniul nefrologiei, dializei sau transplantului renal şi care doresc sa participe la activitatea ştiinţifică a asociatiei ;

d) Membrii de onoare sunt personalitati romane sau straine avand contributii deosebite la dezvoltarea medicinii şi in special a nefrologiei.

Art. 10. Calitatea de membru

a) Calitatea de membru titular şi calitatea de membru asociat a SRN se solicita prin completarea cererii de adeziune, insotita de ‘’Curriculum Vitae’’ şi 2 recomandari a 2 membri titulari şi se obtine cu aprobarea Cosiliului Director. Membrii titulari şi asociati ai SRN platesc cotizatie anuala.

b) Calitatea de membru corespondent se solicita prin completarea cererii de adeziune, insotita de ‘’Curriculum Vitae’’ şi se dobandeste cu aprobarea Cosiliului Director. Membrii corespondenti nu sunt platitori de cotizatie.

c) Calitatea de membru de onoare este o distinctie care se acorda persoanelor descrise mai sus, la propunerea presedintelui SRN şi a membrilor Consiliului Director şi cu aprobarea Consiliului Director.

d) Calitate de membru se poate pierde prin:

renuntare in scris, adresata Consiliului Director ;

pierderea drepturilor civile;

neplata cotizatiei pe o perioada de 2 ani consecutiv;

nerespectarea prevederilor statutare;

abateri grave sau repetate de la normele ştiinţifice sau deontologice.

Confirmarea pierderii calitatii de membru se face de catre Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director al S. R. N. prin vot deschis şi majoritate simpla.

CAPITOLUL V. DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE MEMBRILOR

Art. 11. Drepturile membrilor

a) Drepturile membrilor titulari:

– sa participe la Adunarile Generale ;

– sa participe la luarea hotararilor ce privesc activitatea S. R. N.;

– sa aleaga organele de conducere ale S. R. N. şi sa fie alesi in acestea;

– acces cu prioritate la documentele S. R. N.;

– sa contribuie la definitivarea şi la realizarea programului ştiinţific şi profesional al societatii;

– sa participe la manifestarile ştiinţifice de profil, in acest sens beneficiind de un suport ( moral, material etc. ) in realizarea lucrarilor de cercetare ştiinţifică, precum şi in publicarea/comunicarea rezultatelor ;

– sa participe, ca reprezentanti la manifestari ştiinţifice ( conferinte, simpozioane, congrese, seminarii etc.) in tara şi in strainatate;

– sa fie desemnati in comisii de experti in domeniul de interes al societatii ;

– sa posede legitimatie şi insigna.

b) Drepturile membrilor asociati, corespondenti şi de onoare sunt aceleasi

cu ale membrilor titulari, cu exceptia dreptului de a vota, de alege şi de a fi alesi.

Art. 12. Obligatiile membrilor

Toti membrii S. R. N. au urmatoarele indatoriri:

a. sa respecte prevederile statutului,

b. sa plateasca la termen cotizatia stabilita,

c. sa contribuie la cresterea prestigiului general al S. R. N.,

d. sa participe activ la desfasurarea activitatilor S. R. N.,

e. sa sprijine moral şi material desfasurarea activitatilor S. R. N., inclusiv cele de organizare a manifestarilor specifice, in tara sau strainatate,

f. sa indeplineasca integral şi in termen obligatiile asumate catre S. R. N.,

g. sa se preocupe permanent de pregatirea profesionla;

h. sa aiba un comportament conform normelor deontologice.

CAPITOLUL VI. ORGANIZAREA şi FUNCTIONAREA ASOCIATIEI

Art. 13. Organele asociatiei sunt:

a. Adunarea Generala ;

b. Consiliul Director ;

c. Comisia de cenzori.

Art. 14. Adunarea Generala-organul suprem al S. R. N.

Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor, care se convoaca anual, de Consiliul Director, prin anuntarea cu 30 zile lucratoare inainte de data desfasurarii.

In cadrul Adunarii Generale au drept de vot doar membrii titulari ai SRN care au platita cotizatia la zi.

Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate simpla de voturi, voturi exprimate direct, cu exceptia modificarii şi completarii statutului şi a hotararii de dizolvare a S. R. N., care necesita 2/3 din voturi. In luarea de hotarari Adunarea Generala poate decide modul de votare, deschis sau secret.

Adunarea Generala se considera statutara daca la dezbateri sunt prezenti in sala jumatate plus 1 din membrii titulari.

Art. 15. Adunarea Generala Extraordinara

Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata de Consiliul Director sau la solicitarea scrisa şi motivata a cel putin 1/4 din numarul membrilor titulari.

Convocarea va fi anuntata, in prealabil cu cel putin 7 zile lucratoare inainte de data desfasurarii.

Art. 16. Votul

Votul in cadrul Adunarii Generale se exprima liber, deschis, in afara de situatiile exprese cand se poate stabili votarea in secret.

Dreptul de vot nu se poate delega.

Art. 17. Atributiile Adunarii Generale

a. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale S. R. N. ;

b. stabilirea şi aprobarea programului S. R. N., program elaborat de Consiliul Director ;

c. alege şi revoca prin vot direct şi secret Consiliul Director ;

d. alege şi revoca prin vot direct şi secret Comisia de Cenzori şi totodata analizeaza rapoartele acesteia;

e. alege şi revoca prin vot direct şi secret redactorul sef al revistei Nefrologia;

f. alege şi revoca prin vot direct Presedintii de Onoare ai S. R. N. ;

g. aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilantul contabil ;

h. aproba modificarea sau completarea statutului ;

i. decide asupra schimbării sediului S. R. N. ;

j. stabileste cuantumul cotizatiei ;

k. decide asupra pierderii calitatii de membru al S. R. N. ;

l. aproba dizolvarea şi lichidarea S. R. N., precum şi stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

m. orice alte atributiuni prevazute in lege sau statut.

Adunarea Generala are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori;

Art. 18. Consiliul Director

Consiliul Director este format din persoane alese de Adunarea Generala dintre membrii membrii titulari, prin vot direct şi secret, pentru o perioada de 4 ani(cu 2 exceptii: presedintele S. R. N. şi viitorul presedinte ales care vor fi alesi,fiecare, pentru o perioada de 2 ani).

Intre Adunarile Generale activitatea este coordonata şi realizata de Consiliul Director.

Consiliul Director este alcatuit din:

– Presedinte (care este şi Presedintele S. R. N. );

– 4 vicepresedinti;

– fostul presedinte al SRN şi viitorul presedinte ales al SRN, pentru 2 ani;

– secretar;

– trezorier;

– 10 membri.

Membrii Consiliului Director pot fi alesi mai mult de doua mandate consecutiv.

Presedintele poate fi ales dintre membrii titulari ai SRN cel mult doua mandate consecutive.

Presedintele viitor ales dintre membrii tituari ai SRN devine de drept presedintele SRN in momentul alegerii viitorului presedinte ales.

Numarul membrilor Consiliului Director poate fi modificat de Adunarea Generala, in functie de necesitati.

Consiliul Director se intruneste bianual sau in situatii deosebite la cererea presedintelui, a 2 vicepresedinti sau a 1/4 din membrii sai. Sedintele Consiliului Director se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii. Neparticiparea nemotivata la doua sedinte atrage excluderea din Consiliul Director.

Hotararile Consiliului Director se iau in cadrul sedintelor statutare cu majoritate simpla a voturilor exprimate direct, iar in caz de egalitate, votul presedintelui este decisiv.

Sedintele Consiliului Director se considera statutare daca la dezbateri sunt prezenti in sala jumatate plus 1 din membri.

La sedintele Consiliului Director pot participa şi invitati, fara drept de vot. Activitatea membrilor Consiliului Director nu este retribuita.

Atributiile Consiliului Director

a. convoaca şi stabileste ordinea de zi a Adunarii Generale;

b. prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor S. R. N.;

c. elaboreaza programul S. R. N.;

d. urmareste indeplinirea programului S. RN.;

e. organizeaza manifestarile siintifice nationale ale S. R. N.;

f. reprezinta S. R. N. in relatiile ( ştiinţifice, profesionale,administrative ) cu organisme din tara şi din strainatate, in special cu Ministerul Sanatatii şi Familiei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate şi cu Colegial Medicilor din Romania;

g. are sarcina protejarii profesionale a membrilor SRN;

h. propune membrii S. R. N. pentru schimburi de experienta şi burse in tara şi in strainatate;

i. stabileste modalitatile concrete de sprijin a activitatilor membrilor;

j. desemneaza şi aproba membrii de onoare ai S. R. N.;

k. analizeaza şi decide asupra primirii de noi membri;

l. incheie acte juridice in numele şi pe seama S. R. N.;

m. aproba organigrama şi politica de personal a S. R. N.;

n. inainteaza M. S. F. propuneri pentru Comisia de Nefrologie şi dializa a cestuia ;

o. poate imputernici unul sau mai multi membri ai S. R. N., pentru a exercita anumite insarcinari profesionale ;

p. indeplineste orice alte atibutii prevazute in statut, lege sau stabilite de Adunarea Generala;

q. elaboreaza pozitia oficiala(profesionala şi organizatorica) a SRN in relatiile cu CNAS, MIC şi MSF.

Atributiile presedintelui SRN

a. conduce şi reprezinta SRN in fata institutiilor ştiinţifice, de invatamant, administrative şi judecatoresti;

b. convoaca şi conduce lucrarile Adunarii Generale şi ale Consiliului Director al Societatii şi mediaza in cazul unor puncte de vedere diferite; la paritate de voturi, votul sau este decisiv;

c. vegheaza la respectarea stricta a statutului şi a programului SRN;

d. gestionzaza fondurile SRN;

e. este purtatorul de cuvant oficial al SRN in tara şi in strainatate sau numeste dintre membrii Consiliului Director persoana sau persoanele care indeplinesc aceasta functie;

f. purtatorul de cuvant al SRN exprima pozitia oficiala a SRN elaborata de Consiliul Director.

Atributiile viitorului presedinte ales al SRN

a. indeplineste indatoririle presedintelui SRN, in absenta acestuia;

b. coordoneaza, in plan teritorial, activitatea comisiilor S. R. N. ;

Atributiile secretarului SRN

a. intocmeste procesele verbale şi documentele oficiale ale SRN;

b. tine evidente membrilor societatii şi le elibereaza legitimatiile;

c. notifica convocrea Adunarii Generale şi a sedintelor Consiliului Director, urmareste prezenta membrilor;

d. raspunde de corespondenta SRN sub indrumarea şi cu aprobarea presedintelui.

Atributiile trezorierului SRN

a. urmareste şi notifica plata cotizatiilor;

b. intocmeste raportul starii financiare a SRN, pe care il prezinta Consiliului Director şi Adunarii Generale.

Art. 19. Comisia de Cenzori

Comisia de cenzori este alcatuita din 3 membri: doi membri ai S. R. N. ( care nu sunt membrii ai Consiliului Director ) şi un economist.

Regulile generale de organizare şi functionare ale Comisiei de Cenzori se aproba de Adunarea Generala.

Comisia de Cenzori isi poate elabora un regulament propriu de functionare.

Atributiile Comisiei de Cenzori

a. verifica modul in care este administrat patrimoniul S. R. N. ;

b. intocmeste rapoartele şi le prezinta Adunarii Generale ;

c. poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot ;

d. indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Art. 20. Presedinte de onoare

Asociatia poate alege presedinti de onoare dintre peronalitatile din lumea medicala, culturala, politica s. a.

Presedintele de onoare:

– este ales şi revocat de Adunarea Generala;

– poate participa la sedintele Consiliului Director, in calitate de invitat, fara drept de vot.

Art. 21. Comisii/Departamente de specialitate

Atat la nivel central, cat şi teritorial pot fi organizate comisii pe probleme cu aprobarea Consiliului Director al S. R. N., care sa functioneze pemanent sau provizoriu.

Comisiile sunt conduse de un director şi un director adjunct, acestea fiind:

Ø Comisia pentru invatamant medical universitar;

Ø Comisia pentru probleme juridice;

Ø Comisia pentru relatii publice, atat pe plan intern, cat şi international;

Ø Comisia pentru relatiile cu autoritatile statului;

Ø Comisia pentru cercetare stintifica;

Ø Comisia pentru integrare profesionala a tinerilor medici;

Ø Comisia pentru activitati profesionale specifice.

Se pot infiinta şi alte comisii şi departamente, in functie de necesitati.

Pentru rezolvarea problemelor curente şi de specialitate, Consiliul Director, prin Presedinte, poate incadra personal permanent sau poate incheia conventii de colaborare, in conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL. VII MANIFESTARI ŞTIINŢIFICE, PUBLICATII, DIPLOME

Art. 22. Manifestari ştiinţifice

Societatea Romana de Nefrologie va organiza, prin Consiliul Director, cu aprobarea Adunarii Generale:

§ Congres National o data la doi ani;

§ Conferinta Nationala Anuala;

§ Simpozion Anual.

S. R. N. atribuie la doi ani, cu ocazia congreselor nationale, Diplome de excelenta pentru activitate ştiinţifică, activitate profesionala de exceptie sau pentru merite deosebite in sustinerea S. R. N., la propunerea Consiliului Director, cu aprobarea Adunarii Generale.

Art. 23. Publicatii

Societatea Romana de Nefrologie editeaza revista Nefrologia

Revista Nefrologia este periodicul oficial al S. R. N. şi se va publica trimestrial.

Consiliul Director va desemna membrii colegiului de redactie al revistei Nefrologia.

Redactorul sef al revistei Nefrologia va fi ales şi revocat de Adunarea Generala. Membrii colegiului de redactie al revistei Nefrologia(inclusiv redactorul emerit) vor fi propusi de redactorul sef şi vor fi validati de Consiliul Director. Redactorul sef poate participa la sedintele Consiliului Director, dar are drept de vot numai daca este membru al Consilului Director.

Atributiile redactorului sef al revistei Nefrologia sunt:

– desemneaza pe acei membri ai colegiului de redactie, care au sarcina de a evalua materialele in vedera publicarii;

– decide, impreuna cu colegiul de redactie, asupra materialelor care urmeaza sa fie prezentate in revista;

– raspunde fata de Consilul Director şi De Adunarea Generala de calitatea revistei.

Revista va fi distribuita, in mod gratuit, membrilor S. R. N. .

CAPITOLUL VIII. MIJLOACE MATERIALE şi FINANCIARE

Art. 24. Bugetul Societatii Romane de Nefrologie

S. R. N. are un buget propriu, alcatuit din venituri şi cheltuieli.

Veniturile sunt realizate din:

– taxa de inscriere, in cuantum stabilit de Adunarea Generala;

– cotizatia anuala, stabilita de Adunarea Generala ;

– taxe de participare la manifestarile ştiinţifice organizate, atat intern, cat şi extern ;

– sponsorizari ;

– donatii sau legate ;

– dobanzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legale ;

– venituri realizate din activitati economice directe ;

– dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie ;

– resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale ;

– resurse obtinute din fondurile Uniunii Europene ;

– alte venituri prevazute de lege.

In ceea ce priveste achitarea cotizatiilor anuale de membru, acestea se achita pana la 31 martie a anului bugetar ( care coincide cu anul calendaristic ), avandu-se in vedere urmatoarele reguli:

– medicii rezidenti şi stagiari platesc jumatate din cotizatie ;

– medicii pensionari pot fi scutiti de la plata cotizatiei anuale ;

– studentii sunt scutiti de la plata cotizatiei anuale, pe toata durata studiilor.

Fondurile banesti ale S. R. N. folosesc pentru:

§ cheltuielile administrative: procurarea de materiale didactice, corespondenta prin posta, telefon etc. ;

§ cheltuieli pentru editarea revistei Nefrologia;

§ cheltuieli privind fondul de premii;

§ cheltuieli pentru organizarea manifestarilor ştiinţifice, in tara şi in strainatate ;

§ alte cheltuieli, potrivit prevederilor legale.

In situatia realizarii unor venituri suplimentare, peste prevederile bugetare, acestea pot fi cheltuite conform destinatiilor stabilite de Consiliul Director.

Gestionarea fondurilor banesti ale S. R. N. se face in conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL IX. DISPOZITII FINALE

Art. 25. S. R. N. se poate afilia la alte organisme nationale şi internationale pe baza hotararii Adunarii Generale.

Art. 26. S. R. N. are insemne proprii: stampila şi sigla (emblema).

Art. 27. In ceea ce priveste dizolvarea şi lichidarea asociatiei se aplica dispozitiile art. 54-72 din Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii.

Art. 28. Prevederile prezentului Statut se completeaza cu alte prevederi legale in vigoare.

Termeni și condiții

Politica de confidențialitate

Politica cookies

Politica de anulare/retur

Banner ANPC-1

@2024 – Media Med Publicis